Serious. Solid. Impact

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.hatsan.com.pl
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób
świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
www.hatsan.com.pl przez SHARG Artur Grzegorczyk z siedzibą ul. Rożnowska 6, 04-213 Warszawa, NIP 113-
004-08-20, REGON 012056847
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej kontakt@sharg.pl;
b. telefonicznie pod numerem +48 22 517 34 92;
c. fax pod numerem +48 22 517 34 93;
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.hatsan.com.pl, w sposób
umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie
lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która
dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może
dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5. Regulamin – niniejszy dokument;
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
internetowego;
7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
w szczególności składać Zamówienia;
8. Sprzedawca - Artur Grzegorczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Grzegorczyk Sharg w
Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Rożnowska 6, 04-213 Warszawa NIP: 1130040820 REGON: 012056847;
9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
z prezentowanych produktów;
10.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
Sprzedawcą a Klientem;
11.Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr
827);
13.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny,
z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez
niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet.
IV. Usługi
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających
na:
a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia
w Sklepie,
d. świadczeniu usługi Newsletter,
e. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,
f. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Umowa:
a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń
Konto”,
c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom
złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
Zamówienia,
d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania
przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku
znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom
kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi
przez Sprzedawcę,
f. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja
następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze
stron Sklepu.
5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych
na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy
adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu
Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter
jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
7. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się
m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do
tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności
przemysłowej.
8. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych,
np. adresu e-mail.
9. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści
bezprawnych.
10.Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich –
w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu
nieuczciwej konkurencji.
11.Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na
stronach internetowych Sklepu.
12. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej
publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
13.W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może
rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
14. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo
zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
15. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały
legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii
telefonicznej.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta
poczty elektronicznej.
6. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni
w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze
w godzinach od 9:00 do 17:30.
7. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do
realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie
(zakup za pomocą Konta Klienta),
c. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę
na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w
szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość,
formę dostawy i sposób płatności,
d. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do
realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres
e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim
formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
9. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie
złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów
dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d. wybranej metody i terminu płatności,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Klienta
h. danych do faktury
11.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie
zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako
obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
12.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów
będących przedmiotem Zamówienia.
13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z
indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
Zamówienia.
14.Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia
przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12
powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
15. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w
celu złożenia Zamówienia powinni:
a. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru
spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na
stronie internetowej Sklepu,
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania oraz adres e-mail.
16.Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po
skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy
płatności lub w poprzez poinformowanie
w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za
sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu
art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu
lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie
zawierać informacje dotyczące:
a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d. wybranej metody i terminu płatności,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Klienta
h. danych do faktury
i. regulaminu
j. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
17.Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków
Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz
akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
18. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty
elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
19.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
VI. Dostawa
1. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawy
określonych Towarów i Zamówienia są realizowane do krajów, w których Towary te zostały dopuszczone do
obrotu.
2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b. za pośrednictwem operatora pocztowego,
c. dostarczone do Paczkomatu,
d. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy.
3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych
potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
5. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą
dostarczane Towary.
7. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
VII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz
wszelkie inne składniki.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie
po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu
Zamówienia);
b. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego
Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana
niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym
przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu
Zamówienia);
d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie
po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz
po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o
dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
skompletowaniu Zamówienia).
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o terminie w jakim jest on
zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub
usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie
art. 491 Kodeksu cywilnego.
VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania
przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o
świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres
poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy;
c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub Towarów;
i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób
ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez
niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu
art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu
cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego
Regulaminu, należy kierować na adres SHARG Artur Grzegorczyk, Al. Dzieci Polskich 65a, 04-730 Warszawa,
kontakt@sharg.pl.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to
możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2
powyżej.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca
zwraca Klientowi koszty przesyłki.
X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.
Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: SHARG Artur Grzegorczyk, Al. Dzieci Polskich 65a, 04-730
Warszawa, na adres poczty elektronicznej: kontakt@sharg.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego
problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było
możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku
braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni,
od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
XII. Gwarancje
1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki
została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.
XIII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej Umowy Sprzedaży.
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl.

d. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
XIV. Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
XV. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w
rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie
poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich
wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich
zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie
krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej
treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty
poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.hatsan.com.pl
1. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego www.hatsan.com.pl Klient może zostać poproszony o podanie
swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty
elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez
Administratora Danych Osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Artur
Grzegorczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Grzegorczyk Sharg w Warszawie wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
pod adresem ul. Rożnowska 6, 04-213 Warszawa NIP: 1130040820 REGON: 012056847, zwany dalej ADO.
3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych.
4. Dane osobowe zbierane w Sklepie Internetowym są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia
do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji
lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez ADO oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
5. ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Sklepowi
Internetowemu, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. ADO z należytą starannością dobiera
i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również
przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
6. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych
w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do
prawidłowego prowadzenia Sklepu internetowego.
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie
do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez ADO
w ramach Sklepu Internetowego.
8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych
określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w
Sklepie Internetowym jak również realizację zamówienia złożonego przez Klienta.
9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma prawo dostępu
do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do ADO z pisemnym żądaniem
usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez ADO, z zastrzeżeniem
zdania następnego. ADO może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem
w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące
przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności Klienta.
10.W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu
się w Sklepie Internetowym może zmienić wybrane dane.
11. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom trzecim
za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia Klienta przepisów prawa.
13.ADO w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, za jego wyraźną zgodą może przekazać
dane osobowe:NIE
a. TAKoperatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych,
wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym,
posiadającym NIP: 5252406419, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U.
2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania
płatności przez Paypal Polska, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu.
b. TAKoperatorowi systemu płatności on-line firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem 0000306513, o kapitale zakładowym 1 697 000 złotych w całości opłaconym,
posiadającym NIP: 781-173-38-52, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U.
2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania
płatności przez DialCom24, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.
c. operatorowi systemu płatności on-line Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-
781 Warszawa, ul. rtm. W. Pileckiego 65, wpisanym do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113064. Wysokość kapitału zakładowego 5 445 000 złotych, NIP
526-030-05-17, REGON 012105474. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez
Krajową Izbę Rozliczeniową, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
14. ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z
administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o
regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej
identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.
15. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie
informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu
poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
16.Stosowane przez ADO Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta
i dostosować Sklepu Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. ADO stosuje dwa
rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na
urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie
aplikacji lub innych funkcjonalności.
Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze
i łatwiejsze funkcjonowanie strony.
17.ADO wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji Sklepu internetowego, a przede wszystkim w celu
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych Sklepu, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych
statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.
18.ADO wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z
wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych
w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.
19. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki
ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o
których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub
za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
20. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej,
której używa.
21.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka dotycząca cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel